Provádím výkon osoby Odorně Způsobilé v oblasti PO dle § 11, odst. 1, Zákona o PO č. 133/1985 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně,

a  vyhlášky  MV ČR č. 246/2001 Sb., O stanovení  podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

 

 

 

Služby v oblasti požární ochrany zajišťuje osoba odborně způsobilá osoba v PO.

-          provádím pravidelné kontroly objektů a činností

-          zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí (dále jen Pn) ve smyslu § 4 zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č. 246/2001 Sb., . o stanovení  podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

-          zpracování a vedení dokumentace PO ve smyslu závazných právních předpisů o PO

-          zpracování tématických plánů a časových rozvrhů pro školení

-          školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární ochraně

-          odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek

-          odporná příprava preventistů PO

-          provádění požárního dohledu při činnostech se zvýšeným Pn

-          návrhy požárně bezpečnostního značení podle ČSN  ISO 3864, Nařízení vlády č. 11/2002

-          vyhotovení jednorázového písemného  POVOLENÍ k provádění činností v prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím

-          zabezpečení a zajištění povinností na úseku PO podle zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č. 246/2001 Sb., . o stanovení  podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

-          výkon osoby odborně způsobilé v PO a provádění poradenské činnosti

-          druhy dokumentace podle § 27  vyhl. MV č. 246/2001 Sb., . o stanovení  podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

 

NABÍDKA SLUŽEB

  • Zabezpečení a zajištění povinností na úseku požární ochrany ve firmách dle Zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č.246/2001 Sb. (p požární prevenci).
     
  • Výkon osoby odborně způsobilé a provádění poradenské činnosti na úseku požární ochrany.
     
  • Zpracování dokumentace požární ochrany obcí ve smyslu Vlád. nař. č.172/2001 Sb.
     
  • Prodej hasících přístrojů, hydrantů včetně vybavení, hydrantových systémů, bezpečnostních a výstražných tabulek.

 

 

Provedu

 

·        Kontrolu stavu PO na Vašich pracovištích a zpracuji souhrnnou zprávu o stavu PO. Případné závady odstraním nebo navrhnu způsob řešení.

·        Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO dle § 23 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb,

·        Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek dle § 24 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.,

·        Odbornou přípravu preventistů PO dle § 25 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.,

·        Ekonomické vyhodnocení potřeby hasicích přístrojů z hlediska optimálního počtu a druhů.

·        Zastoupení Vaši firmy při jednání se státním požárním dozorem

·        Nemusíte se sami zabývat zpracováním této dokumentace. Odborné zpracování všech nutných složek pomůže k větší bezpečnosti vaší firmy.
Cena individuálně od 800,- Kč

Zajistím

·        Aktualizaci předpisů a dokumentace zákazníka.

·        Preventivní požární hlídky při akcích, kterých se účastní větší počet osob nebo při činnostech se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

·        Revize:

·        přenosných a pojízdný hasicích přístrojů

·        elektrické požární signalizace

·        stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení

·        požárních klapek

·        nátěry stavebních konstrukcí zvyšující požární odolnost